Algemene voorwaarden

versie 27 december 2022

Dit is ChangMade

ChangMade is een eenmanszaak gedreven door de heer Ken Chang en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder de naam Chang Made met het nummer 72067055. ChangMade is gevestigd (geen bezoekadres) aan de Bongerdlaan 9 te (3956RJ) Leersum.

Artikel 1 – Begrippen

 1. Bedrijf: De natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
 2. Consument: Natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
 3. Opdrachtgever: het Bedrijf of de Consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met Dienstverlener.
 4. Diensten: de diensten die Chang Made aanbiedt zijn het ontwerpen en maken van huisstijlen, logo’s en websites, hostingdiensten en onderhoudsdiensten.
 5. Opdracht: de uitvoering van de overeenkomst door Chang Made terzake de door de klant aangevraagde diensten.
 6. Overeenkomst: de overeenkomst tot dienstverlening op afstand waartoe Opdrachtgever opdracht heeft gegeven.
 7. Website: de website die Chang Made gebruikt is www.changmade.com, hierna: Website.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chang Made, elke overeenkomst tussen Chang Made en Opdrachtgever en op elke dienst die door Chang Made wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt Opdrachtgever de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Chang Made aan Opdrachtgever aangeven op welke wijze Opdrachtgever de algemene voorwaarden kan inzien. De van toepassing zijnde algemene voorwaarden worden in elk geval op de website van Chang Made gepubliceerd en hiernaar wordt in de opdrachtbevestiging verwezen zodat Opdrachtgever deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager voor desgewenst latere kennisneming.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met Chang Made is overeengekomen.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.
 5. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 6. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 7. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Opdrachtgever de offerte/aanbieding heeft aanvaard.
 2. Indien Opdrachtgever het aanbod heeft aanvaard door een opdracht te geven aan Chang Made, zal Chang Made de opdracht van Opdrachtgever schriftelijk per e-mail bevestigen. Elk aanbod is maximaal een maand geldig, daarna kan Chang Made niet meer aan dit aanbod gehouden worden.
 3. Chang Made is niet gehouden aan een aanbod indien Opdrachtgever redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
 4. Eventuele mondelinge afspraken zijn slechts geldig indien deze schriftelijk door Chang Made zijn opgesteld en bevestigd aan Opdrachtgever.
 5. Indien Opdrachtgever een zakelijke klant betreft, is het herroepingsrecht niet van toepassing indien de diensten en/of producten binnen de bedenktermijn van 14 dagen ter beschikking gesteld worden en direct na aanschaf gebruikt kunnen worden. Consumenten kunnen de overeenkomst binnen 14 dagen kosteloos ontbinden. Indien Chang Made kosten heeft gemaakt ter uitvoering van de opdracht is Opdrachtgever gehouden om deze kosten te voldoen.

Artikel 4 - Duur van de overeenkomst

 1. Indien en voor zover tussen Opdrachtgever en Chang Made een duurovereenkomst is afgesloten, is de duur van deze overeenkomst in elk geval één jaar, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.
 2. De duurovereenkomst wordt elk jaar telkenmale stilzwijgend verlengd met de oorspronkelijk overeengekomen termijn, tenzij Opdrachtgever of Chang Made de overeenkomst schriftelijk heeft beëindigd met een opzegtermijn van één maand vóór het einde van de desbetreffende periode.
 3. Zowel Opdrachtgever als Chang Made kunnen de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld, en hem een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van zijn verplichtingen, en hij hierin toerekenbaar tekortschiet. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van Opdrachtgever.
 4. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever onverlet indien Chang Made ten tijde van de ontbinding werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Opdrachtgever dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om een overeenkomst van opdracht, niet zijnde een duurovereenkomst, tussentijds op te zeggen.
 6. Zowel Opdrachtgever als Chang Made kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk opzeggen met onmiddellijke ingang ingeval een der partijen in surséance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie of anders dan het samenvoegen of reconstructie van de onderneming. Indien een situatie zoals hierboven vermeld plaatsvindt, is Chang Made nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 5 - Meerwerk en wijzigingen

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast en/of aangevuld dient te worden, of op verzoek van Opdrachtgever nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van Opdrachtgever te komen, is Opdrachtgever verplicht om deze meerwerkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Chang Made is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van Opdrachtgever verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten.
 2. Indien een vaste prijs is overeengekomen voor de dienstverlening, zal Chang Made Opdrachtgever informeren over de bijkomende kosten c.q. financiële consequenties van de meerwerkzaamheden.

Artikel 6 – Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel exclusief omzetbelasting (BTW) en andere belastingheffingen. Voor consumenten worden prijzen getoond inclusief BTW. Indien Chang Made op locatie van Opdrachtgever de opdracht (deels) uitvoert, zullen hiervoor bijkomende kosten (reis- en verblijfkosten) gerekend worden.
 2. Opdrachtgever kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 3. Indien sprake is van een periodieke betalingsverplichting van Opdrachtgever, is Chang Made gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven (slechts) conform de voorwaarden van de overeenkomst schriftelijk aan te passen, met inachtneming van een termijn van tenminste één maand.
 4. Opdrachtgever is gehouden om de diensten/producten van Chang Made te voldoen zoals benoemd in de overeenkomst, en dient het overeengekomen bedrag binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum te betalen.
 5. Opdrachtgever dient deze kosten ineens, per factuur te voldoen op het aan hem kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Chang Made. Behoudens zeer bijzondere omstandigheden kan Opdrachtgever enkel na expliciete en schriftelijke toestemming van Chang Made een nadere termijn overeenkomen waarin het verschuldigde bedrag dient te worden betaald.
 6. Indien Opdrachtgever een opdracht en/of overeenkomst binnen 14 dagen nadat deze door Chang Made is bevestigd, annuleert, krijgt Opdrachtgever het reeds betaalde bedrag volledig teruggestort. Hierna ontvangt Opdrachtgever bij annulering slechts de helft (50%) van het reeds betaalde bedrag. In elk geval dient Opdrachtgever de reeds door Chang Made gemaakte kosten te betalen indien Chang Made reeds begonnen is met de uitvoering van de overeenkomst.
 7. Indien en voor zover voor het verrichten van bepaalde diensten een vaste prijs is afgesproken, en het uitvoeren van die diensten leidt tot extra werkzaamheden die redelijkerwijze niet geacht kunnen worden in de vaste prijs te zijn inbegrepen, is Chang Made gerechtigd om deze kosten, na overleg met Opdrachtgever, in rekening te brengen bij Opdrachtgever.
 8. Chang Made is te allen tijde gerechtigd om de tarieven en voorwaarden van de aangeboden diensten en producten aan te passen waarover Opdrachtgever tijdig geïnformeerd zal worden.

Artikel 7 - Incassobeleid

 1. Wanneer Opdrachtgever niet aan zijn/haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van 14 dagen heeft voldaan aan zijn/haar verplichting, is Opdrachtgever (indien Opdrachtgever in de uitoefening van beroep of bedrijf de opdracht heeft gedaan zonder nadere ingebrekestelling) in verzuim en zal Opdrachtgever een schriftelijke herinnering ontvangen met het verzoek om binnen de daarin gestelde termijn het opeisbare bedrag te voldoen.
 2. Vanaf de datum dat Opdrachtgever in verzuim is, zal Chang Made zonder een nadere ingebrekestelling aanspraak maken op de wettelijke (handels)rente (zijnde tenminste 1%) vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW jo. artikel 241 Rv het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Chang Made meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 8 – Uitvoering dienstverlening

 1. Chang Made zal zich inspannen om de overeenkomst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed opdrachtnemer verlangd mag worden. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Bij de uitvoering van de diensten is Chang Made niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen meerwerk opleveren voor Chang Made, is Opdrachtgever gehouden om dienovereenkomstig de meer- of bijkomende kosten te vergoeden.
 3. Chang Made is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 4. Afspraken over een serviceniveau (Service Level Agreement (SLA)) worden slechts uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen. Chang Made zal opdrachtgever informeren over alle omstandigheden die van invloed (kunnen) zijn op (de beschikbaarheid van) het serviceniveau.
 5. Indien Chang Made op grond van de overeenkomst tevens een back-up maakt van de gegevens van Opdrachtgever, zal Chang Made conform de overeenkomst op vaste moment een back-up maken en bewaren conform de overgekomen termijn. Opdrachtgever is echter zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de voor hem geldende wettelijke bewaar- en administratieverplichtingen.

Artikel 9 – (Op)Levering

 1. Indien de aanvang, voortgang of (op)levering van de diensten of werkzaamheden wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Opdrachtgever niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de (aan)betaling niet tijdig is ontvangen door Chang Made of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van Opdrachtgever komen, vertraging is ontstaan, heeft Chang Made recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn.
 2. Indien sprake is van een gefaseerde uitvoering, of Opdrachtgever goedkeuring dient te geven, is Chang Made gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment dat Opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven.
 3. Chang Made spant zich in om de dienstverlening binnen de overeengekomen termijn te realiseren, voor zover dit van hem in redelijkheid verlangd kan worden. Indien sprake is van spoed, is Opdrachtgever gehouden om de hiermee gemoeide vergoeding te betalen.
 4. Chang Made heeft het recht om alle door hem ontworpen en/of ontwikkelde resultaten te signeren, dan wel zijn naam te (doen) vermelden. Eveneens komt hem het recht toe om al zijn werken, ontwerpen en alle zaken waarop zijn intellectuele eigendomsrechten rusten, te gebruiken ten behoeve van eigen promotie en/of publiciteit zonder dat daartoe (voorafgaande) uitdrukkelijke toestemming van Opdrachtgever is verkregen.

Artikel 10 – Ontwikkelen en oplevering website

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle benodigde informatie tijdig en in de gewenste vorm aan te leveren ten behoeve van het ontwikkelen van de website.
 2. Partijen leggen alle kenmerken, functionaliteiten, eigenschappen en meer van de te ontwikkelen website schriftelijk vast. De website wordt enkel en alleen op basis van deze schriftelijk overeengekomen afspraken gemaakt. Indien de gemaakte afspraken te summier zijn om te voldoen aan de wensen van Opdrachtgever, dienen partijen in overleg te treden en de afspraken c.q. de overeenkomst dienovereenkomstig aan te passen een en ander conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 3. Opdrachtgever verkrijgt een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp van de website vanaf het moment dat Opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen heeft voldaan, behoudens het geval dat partijen expliciet en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 4. De door Chang Made ontwikkelde website is opgeleverd indien Opdrachtgever getekend heeft of expliciet akkoord gegeven voor de website. Hiertoe kan Opdrachtgever de schriftelijke afspraken controleren. Partijen kunnen een testperiode overeenkomen waarin Opdrachtgever eventuele fouten en/of gebreken vaststelt. Deze moeten schriftelijk gemeld worden aan Chang Made. De herstelwerkzaamheden hiervan komen voor rekening van Chang Made, tenzij er sprake is van gebruiksfouten of fouten die niet aan Chang Made zijn toe te rekenen.
 5. Indien na de testperiode en/of oplevering wijzigingen gemaakt moeten worden aan de website, al dan niet op verzoek van Opdrachtgever, welke niet eerder schriftelijk zijn overeengekomen, dienen de wijzigingen op basis van een nieuwe opdracht verricht te worden.
 6. Opdrachtgever mag binnen de overeengekomen afspraken, voor het dagelijks gebruik van de website, wijzigingen aanbrengen in bijvoorbeeld de boomstructuren en achterliggende pagina’s.
 7. Indien Opdrachtgever een variant of een afgeleide van het ontwerp van de website van Chang Made, of elementen van de website wil (laten) maken, dient Chang Made hiervoor voorafgaand en expliciet schriftelijk toestemming te geven aan Opdrachtgever. Zonder toestemming zal iedere aanpassing gezien worden als een inbreuk op de Intellectuele eigendomsrechten van Chang Made.

Artikel 11 – Ontwikkelen van andere (grafische) ontwerpen

 1. Opdrachtgever dient alle wensen en eisen voor het ontwikkelen van een (grafisch) ontwerp, zoals een huisstijl of logo,  schriftelijk vast te leggen. Conform deze afspraken wordt het (grafische) ontwerp ontwikkeld. Chang Made kan in overleg met Opdrachtgever hiervan afwijken indien hij dat noodzakelijk en/of wenselijk acht om tot het gewenste resultaat te komen.
 2. Opdrachtgever verkrijgt enkel en alleen een volledige niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafisch) ontwerp. Alle eerdere ontwerpen en schetsen en andere voortbrengselen blijven eigendom van Chang Made en kunnen niet door Opdrachtgever gebruikt worden, tenzij hierover nadere afspraken worden gemaakt.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om in de ontwerpen van Chang Made wijzigingen te (laten) maken zonder voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming.

Artikel 12 – Domeinregistratie

 1. Chang Made biedt domeinregistratie aan op verzoek van Opdrachtgever tegen de daarvoor geldende tarieven. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte zijn van de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever is zich ervan bewust dat een domeinregistratie geen registratie van merkrecht inhoudt.
 2. De domeinnaamregistratie, tevens inhoudende de aanvraag, toekenning het gebruik en het houderschap van een domeinnaam, is altijd onderworpen aan de regels van de betreffende registrerende instantie. Chang Made heeft hierbij enkel een inspanningsverplichting en biedt geen garantie over de toewijzing van een domeinnaam.
 3. Opdrachtgever is Chang Made een vergoeding verschuldigd voor de registratie, het gebruik en het houderschap van de domeinnaam. Opdrachtgever sluit daartoe een overeenkomst van één jaar (12 maanden), welke jaarlijks stilzwijgend verlengd wordt met een jaar, conform het bepaalde van artikel 4. Opdrachtgever is verplicht om de vergoeding per jaar in een keer vooruit te voldoen.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Chang Made voor eventuele aanspraken van derden voortvloeiend uit inbreuken op intellectuele eigendomsrechten en alle aanspraken die verband houden met het gebruik en houderschap van de domeinnaam.

Artikel 13 – Hostingdiensten

 1. Indien met Opdrachtgever overeengekomen, zal Chang Made hostingdiensten verrichten. Partijen zullen hiervoor een aanvullende overeenkomst sluiten met daarbij aanvullende voorwaarden. Op deze overeenkomst zijn tevens de algemene voorwaarden van toepassing van de betrokken onderneming welke de hostingdiensten van zijn servers aanbiedt. Opdrachtgever is dientengevolge ook gebonden aan deze algemene voorwaarden.
 2. Het up- en downgraden van een hostingdienst is mogelijk indien daartoe uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Chang Made is verkregen. Indien Opdrachtgever ervoor kiest om zijn servicepakket te downgraden, dient hij hierbij een opzegtermijn van één maand in acht te houden, alvorens het downgraden kan worden toegepast.

Artikel 14 – Onderhoud

 1. Indien overgekomen, zal Chang Made onderhoud verrichten aan de website. De omvang van de onderhoudsverplichting strekt zich uit tot hetgeen expliciet door partijen is overeengekomen.
 2. Opdrachtgever is verplicht om eventuele gebreken, fouten of andere storingen in de website schriftelijk te melden aan Chang Made, waarna Chang Made overeenkomstig zijn gebruikelijke procedures de fouten naar zijn beste vermogen zal herstellen en/of verbeteringen aanbrengen. Indien wenselijk is Chang Made gerechtigd om eerst tijdelijke oplossingen aan te brengen, waarna in overleg met Opdrachtgever een structurele oplossing bedacht en uitgevoerd kan worden.
 3. Opdrachtgever is gehouden zijn medewerking op eerste verzoek te verlenen aan Chang Made.
 4. Ondanks de overeengekomen onderhoudsverplichtingen van Chang Made, heeft Opdrachtgever een zelfstandige verantwoordelijkheid voor het beheer en het gebruik van de programmatuur.

Artikel 15 – Garanties

 1. Chang Made voert de diensten en werkzaamheden uit conform de in de branche geldende normen. Indien daarbij enige garantie is gegeven, is deze beperkt tot hetgeen uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen. Tijdens de garantietermijn staat Chang Made in voor een deugdelijke en gebruikelijke kwaliteit van het (op)geleverde.
 2. Opdrachtgever kan slechts een beroep doen op de door Chang Made gegeven garantie indien Opdrachtgever volledig voldaan heeft aan zijn betalingsverplichtingen.
 3. Indien Opdrachtgever zich terecht beroept op de garantie, is Chang Made gehouden om een kosteloos herstel of vervanging van het (op)geleverde uit te voeren. Indien daarnaast sprake is van enige bijkomende schade, wordt aangesloten bij de hiervoor geldende bepalingen van artikel 19 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 16 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging

 1. Chang Made gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van Opdrachtgever en Gebruikers van de website en zal deze slechts conform de privacy statement gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Chang Made de betrokkene hierover informeren. Vragen over de verwerking van de persoonsgegevens en nadere informatie kunnen per e-mail gesteld worden aan administratie@changmade.com.
 2. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Chang Made verwerkt worden. Opdrachtgever staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart Opdrachtgever Chang Made tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst.
 3. Indien Chang Made op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overgekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 17 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Chang Made levert alle zaken onder eigendomsvoorbehoud, totdat Opdrachtgever alle verschuldigde bedragen volledig aan Chang Made heeft voldaan.
 2. Chang Made heeft het recht om de ontvangen of door hem gerealiseerde gegevens, databestanden, programmatuur en meer onder zich te houden indien Opdrachtgever nog niet (volledig) aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldoen, ondanks een verplichting tot overdracht of afgifte van Chang Made.

Artikel 18 – Overmacht

 1. Chang Made is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmachtssituatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen.
 2. Onder overmacht aan de zijde van Chang Made wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Chang Made, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door Klant aan Chang Made zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatiefaciliteiten (bijvoorbeeld door: cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen en (x) overige situaties die naar het oordeel van Chang Made buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
 3. Indien een overmachtssituatie langer duurt dan 2 maanden, kan de overeenkomst door elk van de partijen schriftelijk ontbonden worden. Indien op grond van de overeenkomst reeds enige prestaties zijn verricht, wordt in een dergelijk geval naar verhouding afgerekend zonder enige verschuldigdheid van elke partij jegens elkaar.

Artikel 19 – Beperking van aansprakelijkheid

 1. Indien het verrichten van diensten en/of uitvoeren van opdrachten door Chang Made leidt tot aansprakelijkheid van Chang Made, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de opdracht in rekening gebrachte kosten, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst.
 2. Chang Made is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door Chang Made geleverde resultaten, programmatuur, materialen of zaken is uitgesloten.
 3. Slechts een toerekenbare tekortkoming in de nakoming in geval van door Chang Made overeengekomen garanties met betrekking tot het resultaat, functionaliteit en kwaliteit van de opgeleverde website, wordt beperkte aansprakelijkheid aanvaardt.
 4. Chang Made is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste) informatie op de website of die van gelinkte websites.
 5. Chang Made is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
 6. Chang Made staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Chang Made verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 7. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de door hem/haar verstrekte informatie en wensen met betrekking tot de opdracht. Chang Made sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor (gevolg)schade die is ontstaan uit het gebruik van de door Chang Made geleverde diensten en de door hem ontworpen en ontwikkelde huisstijlen, logo’s en websites.
 8. Alle aanspraken van Opdrachtgever wegens tekortschieten aan de zijde van Chang Made vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Chang Made binnen een halfjaar nadat Opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert.

Artikel 20 – Intellectuele Eigendomsrechten

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Chang Made berusten uitsluitend bij Chang Made en worden door het gebruik van het product niet overgedragen aan Opdrachtgever.
 2. Het is Opdrachtgever verboden om buiten de reikwijdte van de gebruikslicentie (de codes van) de website, huisstijlen en logo(‘s) te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chang Made. Indien Opdrachtgever wijzigingen wenst aan te brengen dient Chang Made expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 3. Het is Opdrachtgever verboden om de producten waarop de intellectuele eigendomsrecht van Chang Made rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtgever een inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Chang Made vaststelt, of anderszins een vermoeden heeft van een (mogelijke) inbreuk op de IE-rechten en auteursrechten, stelt Opdrachtgever Chang Made hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Artikel 21 – Geheimhouding

 1. Chang Made en Opdrachtgever verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht of waarvan men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat.
 2. Indien Chang Made op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken, en Chang Made zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Chang Made niet gehouden tot enige schadevergoeding en is Opdrachtgever niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst.
 3. De geheimhoudingsverplichting leggen Chang Made en Opdrachtgever ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 22 – Vrijwaring en juistheid van informatie

 1. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden die hij aan Chang Made verstrekt in het kader van een opdracht. Ook als deze gegevens afkomstig zijn van derden is Opdrachtgever hiervoor verantwoordelijk.
 2. Opdrachtgever vrijwaart Chang Made van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen uit het vorige lid.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Chang Made voor aanspraken van derden met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten op de door Opdrachtgever verstrekte gegevens en informatie, die bij het uitvoeren van de opdracht c.q. overeenkomst gebruikt kunnen worden.
 4. Indien Opdrachtgever elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Chang Made verstrekt, garandeert Opdrachtgever dat deze vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 23 – Klachten

 1. Indien Opdrachtgever niet tevreden is over de service of producten van Chang Made of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is Opdrachtgever verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen gemeld worden via support@changmade.com met als onderwerp “klacht”.
 2. De klacht moet door Opdrachtgever voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Chang Made de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Chang Made zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 24 – Toepasselijk recht

 1. Op de rechtsverhouding tussen Chang Made en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Chang Made kan deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. De meest actuele versie is te vinden op deze website.
 3. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Chang Made en Opdrachtgever, worden beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland.